Chinese Pinyin Chart With Audio

a o e i i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün

a

o

e

er

ai

ao

ou

an

en

ang

eng

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

yu

yue

yuan

yun

b

p

m

f

ba

pa

ma

fa

bo

po

mo

fo

me

bai

pai

mai

bei

pei

mei

fei

bao

pao

mao

pou

mou

fou

ban

pan

man

fan

ben

pen

men

fen

bang

pang

mang

fang

beng

peng

meng

feng

bi

pi

mi

biao

piao

miao

bie

pie

mie

miu

bian

pian

mian

bin

pin

min

bing

ping

ming

bu

pu

mu

fu

d

t

n

l

da

ta

na

la

de

te

ne

le

dai

tai

nai

lai

dei

tei

nei

lei

dao

tao

nao

lao

dou

tou

nou

lou

dan

tan

nan

lan

den

nen

dang

tang

nang

lang

deng

teng

neng

leng

dong

tong

nong

long

di

ti

ni

li

lia

diao

tiao

niao

liao

die

tie

nie

lie

diu

niu

liu

dian

tian

nian

lian

nin

lin

niang

liang

ding

ting

ning

ling

du

tu

nu

lu

duo

tuo

nuo

luo

dui

tui

duan

tuan

nuan

luan

dun

tun

lun

nüe

lüe

g

k

h

ga

ka

ha

ge

ke

he

gai

kai

hai

gei

kei

hei

gao

kao

hao

gou

kou

hou

gan

kan

han

gen

ken

hen

gang

kang

hang

geng

keng

heng

gong

kong

hong

gu

ku

hu

gua

kua

hua

guo

kuo

huo

guai

kuai

huai

gui

kui

hui

guan

kuan

huan

gun

kun

hun

guang

kuang

huang

z

c

s

za

ca

sa

ze

ce

se

zi

ci

si

zai

cai

sai

zei

zao

cao

sao

zou

cou

sou

zan

can

san

zen

cen

sen

zang

cang

sang

zeng

ceng

seng

zong

cong

song

zu

cu

su

zuo

cuo

suo

zui

cui

sui

zuan

cuan

suan

zun

cun

sun

zh

ch

sh

r

zha

cha

sha

zhe

che

she

re

zhi

chi

shi

ri

zhai

chai

shai

zhei

shei

zhao

chao

shao

rao

zhou

chou

shou

rou

zhan

chan

shan

ran

zhen

chen

shen

ren

zhang

chang

shang

rang

zheng

cheng

sheng

reng

zhong

chong

rong

zhu

chu

shu

ru

zhua

chua

shua

rua

zhuo

chuo

shuo

ruo

zhuai

chuai

shuai

zhui

chui

shui

rui

zhuan

chuan

shuan

ruan

zhun

chun

shun

run

zhuang

chuang

shuang

j

q

x

ji

qi

xi

jia

qia

xia

jiao

qiao

xiao

jie

qie

xie

jiu

qiu

xiu

jian

qian

xian

jin

qin

xin

jiang

qiang

xiang

jing

qing

xing

jiong

qiong

xiong

ju

qu

xu

jue

que

xue

juan

quan

xuan

jun

qun

xun

Chinese Pinyin Chart Chinese Speaking course

Download full pinyin chart

Click here download full pinyin chart

What is pinyin

Pinyin is the phonetic system of Chinese language. It is the most widely-used system of writing Mandarin Chinese that uses the Latin alphabet. Most importantly, it's a great tool to help you learn the accurate pronunciation of Mandarin words and input Chinese characters on your computer or smartphone.

pinyin

Like English phonetic symbols, Pinyin also uses the modern alphabet to build its system. However, you need to learn how to read Pinyin, as Mandarin contains some sounds that do NOT exist in English phonetic symbols. Have a look at all of our videos, listen to the voices in Real Chinese and our tones to hear how native speakers pronounce the sounds.

Don't worry if you don't get it right first time. Learning Pinyin needs a fair bit of practice. As we all know, practice makes perfect.

As Chinese characters you see in your daily life, they are made of many strokes. For example. Here is a word “你好”, which means "Hello" in English. But only by its strokes, you can't tell how to pronounce it unless you have learned Pinyin. That's why Pinyin is important to learn for Chinese learners.

pinyin nihao

What does Pinyin consist of? The Components of Pinyin

Let's take a word “妈” for example, this word is pronounced "mā" in Pinyin, which means mother in English. Here, the first letter “m”, which is pronounced “mo” in pinyin, is called Initial; And behind it is an “a” , which is pronounced “a” in Pinyin, and we call it Final; What about the accent on the top of “a”? This accent is called Tone in Pinyin.

pinyin ma

The Components of Pinyin

 

 

So basically Pinyin is made of three parts, which are ①initial, ②final and ③tone. The initials and finals may not be difficult for you as we've got the similar letters in English. We only need to know how to pronounce each letter in Chinese pronunciation/Pinyin system. However, Pinyin tones may be a little bit new to you.